Thursday, December 3, 2009

Tips UPSR Kertas Dua Bahagian A

Panduan Menjawab (Mentafsir Bahan Grafik)

1.0 Pengenalan

Hanya satu soalan bergambar / ilustrasi dikemukakan. Bagi menjawab soalan ini, dicadangkan langkah-langkah berikut:


1.1 Baca dan fahami kehendak atau arahan soalan

- Baca soalan dan fahami arahannya.

- Anda dikehendaki menulis lima ayat lengkap berdasarkan situasi atau keadaan / aktiviti dalam bahan ilustrasi yang diberi.


1.2 Memahami / meneliti situasi atau keadaan

- Sama ada bahan ilustrasi itu gambar tunggal atau bersiri, anda perlu melihat dan memastikan perkara / situasi / keadaan yang terdapat dalam gambar / ilustrasi.

- Catat perkara itu berdasarkan yang tersurat / nyata atau dilihat.

- Masa yang dicadangkan untuk memahami situasi gambar ialah 3 minit.


1.3 Menulis ayat yang lengkap

- Ayat yang ditulis hendaklah lengkap.

- Satu perkara / keadaan / aktiviti ditulis dalam satu ayat.

- Masa yang dicadangkan untuk menulis ayat ialah 5 minit.


1.4 Menyemak

- Semak, sama ada ayat yang ditulis benar-benar berdasarkan perkara/keadaan / aktiviti yang terdapat dalam gambar / ilustrasi.

- Pastikan ayat yang ditulis mengikut struktur, selain ejaan, tanda baca dan pemilihan kata yang betul.

- Masa yang dicadangkan bagi menyemak ialah 2 minit.


2.0 Panduan Umum Menjawab Soalan


2.1 Teliti Bahan

- Teliti gambar yang terdapat dalam soalan

- Kenal pasti tema / tajuk yang diberi

- Kesan aktiviti / perlakuan yang terdapat dalam soalan

- Tulis aktiviti- aktiviti yang ada pada gambar


2.2 Membina Ayat

- Bina lima ayat (nomborkan 1-5).

- Bina ayat-ayat tentang maklumat tersurat.

- Membina ayat-ayat tersirat sebagai pelengkap atau ayat utama.

- Kelima-lima ayat anda berdasarkan kepada maklumat yang ada pada bahan grafik.

- Boleh menamakan watak.

- Susun ayat mengikut keutamaan isi.


2.3 Struktur Ayat

- Ayat yang jelas menggambarkan maklumat yang hendak disampaikan.

- Ayat yang dibina hendaklah ayat yang gramatis.

- Membina ayat tunggal atau ayat majmuk.

- Ayat anda berdasarkan kepada maklumat tersurat sahaja.

- Ayat daripada isi tersirat mesti ada pertautan dengan bahan grafik


2.4 Menyemak Semula

- Semak dengan membaca semula ayat.

- Tulisan anda hendaklah jelas dan kemas.


2.5 Teknik Semasa Menjawab Bahan Grafik

- Kenal pasti kata kerja & kata adjektif dalam gambar.

- Tulis kata kerja & kata adjektif dalam gambar. (Kertas soalan)

- Menulis sebanyak mungkin kata kerja & kata adjektif


2.6 Isi Tersurat dan Isi Tersirat

- Perkara-perkara atau aktiviti yang terdapat atau yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar dikenali sebagai maklumat tersurat.

- Idea-idea yang berkaitan atau yang boleh dikaitkan dengan gambar dikenali sebagai maklumat tersirat.

1 comment: